มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญครบรอบจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปี 2566 

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566...

ต้อนรับกองแผนงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น...

โครงการการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การศึกษา Outcome Based Education...

แผนที่คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ติดต่อ 092-0415234