ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (TH) เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดย เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนภายใต้คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในภาคการ บริการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม
ในปี 2555 เป็นปีที่ภาควิชาได้เปิดการเรียนการสอนครบ 10 ปี ประกอบกับมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 6 รุ่น นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต และเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อ ให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันของตลาดทาง ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการ รวมทั้งเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของตลาดอุตสาหกรรมบริการอย่างดีที่สุด

ปรัชญา

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ

ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะการ ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม การบริการ จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมบริการที่ก่อให้เกิด การพัฒนาต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

ให้เป็นศูนย์กลางให้บริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในระดับประเทศให้เป็นที่ยอมรับของระดับภาคอุตสาหกรรมและระดับอุดมศึกษาชั้นนำ

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในสายงานที่เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. ส่งเสริมงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ
3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยอันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่สังคมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้บุคลากรของภาควิชา
4. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่สามารถบริหาร จัดการ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 3. เพื่อสามารถให้บริการวิชาการและงานวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมกับภาครัฐ และสังคม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรโลงใจไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของประเทศต่อไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดหลักสูตร รวม 144 หน่วยกิต แยกเป็นหมวด วิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน 82 หน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือก 24 หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิตระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี และมีระยะเวลาศึกษาได้สูงสุด ไม่เกิน 8 ปี หรือเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิต ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เรียนเวลาตั้งแต่ 9.00น. ถึง 16.00 น.

ติดต่อภาควิชา

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ถนนปราจีนบุรี – เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์: 0-3721-7310ต่อ 7243 | โทรสาร: 0-3721-7328