ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
โดยเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนภายใต้คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

ในหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (4 ปี และเทียบโอน 3 ปี) ซึ่งก่อนหน้านี้ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า เป็นแขนงหนึ่ง (แขนงการจัดการธุรกิจ) ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) ภายใต้สังกัดของภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีนโยบายที่จะมีการขยายการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงเสนอให้มีการจัดตั้งคณะใหม่เพื่อจัดการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมและการค้าขึ้นในช่วงปลายแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และช่วงต้นของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้เล็งเห็นว่าแขนงการจัดการธุรกิจ เป็นแขนงที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมและการค้า จึงได้ยกแขนงการจัดการธุรกิจขึ้นเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

หลักสูตรของภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพใน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม ได้แก่ การบริหารด้านการตลาด การบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ ใน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการเงิน เป็นต้น