เกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ (ประเภททุนเรียนดี )

ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ
(ประเภททุนเรียนดี ) ประจำปีการศึกษา 2560