ตาราง ปปช.07

ตาราง ปปช.07


 

 

-ตารางปปช.7 จัดซื้อ

ชื่อโครงการ ……จัดซื้อหมึกและวัสดุ จำนวน 10 รายการ ……..

 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ.