รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง
สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
-คุณวุฒิ :ปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาการการโรงแรม หรือการท่องเที่ยว
และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว 
สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
037-217300 ต่อ 7520 ,0920415234
หรือสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มจพ.กรุงเทพ 02-5552000 ต่อ 1035
ตังแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2562