รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (TCAS)

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
รัยสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า หรือ
ปวช./ปวส. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ /คหกรรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือเทียบเท่า
2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า หรือ
ปวช./ปวส.ประเภทวิชาพณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า

– กลุ่มโควตาเรียนดี :รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยพิจารณาจากผลการเรียน
และ Portfolio ของผู้สมัคร (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
-กลุ่มโควตา Portfolio: รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ โดยพิจารณาจาก Portfolio ของผู้สมัคร (ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ)
– กลุ่มโควตาโรงเรียนเครือข่าย 1 (รอบ Portfolio): รับสมัครจากการส่งรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย
(ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ) โดยพิจารณาผลจากการสอบสัมภาษณ์และ Portfolio ของผู้สมัคร
-กลุ่มโควตาต่อยอดปวส. : นักศึกษาทั่วประเทศ โดยพิจารณาจาก Portfolio ของผู้สมัคร (ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ)
-กลุ่มโควตาMOU . : นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โดยพิจารณาจากผลการเรียนและ Portfolio ของผู้สมัคร (ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ) สมัครผ่านงานแนะแนวของวิทยาลัย

www.admission.kmutnb.ac.th