รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2563

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่
สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม– วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. โครงการโควตากลุ่มสถาบันการศึกษาเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
• รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเครือข่าย
• มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
• สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (รหัสสาขา 17302) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (THT) : จำนวน 80 คน
• สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (รหัสสาขา 17301) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (IBTT) : จำนวน 80 คน
• วิธีการสมัคร : สมัครผ่านฝ่ายแนะแนวของสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่
• การพิจารณา : สอบสัมภาษณ์/ผลการเรียน
2. โครงการต่อยอด ปวส.
• รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ
• ไม่ระบุผลการเรียนขั้นต่ำ
• สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (รหัสสาขา 17302) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (THT) : จำนวน 80 คน
• สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (รหัสสาขา 17301) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (IBTT) : จำนวน 80 คน
• วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน www.admission.kmutnb.ac.th
• การพิจารณา : สอบประเมินความสามารถ