ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า