ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่รอบAdmissions ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่รอบAdmissions
ปีการศึกษา 2560

-สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (TH) 

-สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT)