เอกสารวงเงินงบประมาณ

เอกสารวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

(โหลดเอกสารที่นี้)