จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ


1.เอกสารวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

(โหลดเอกสารที่นี้)