คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

วิลล่าวิชาลัย

อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม วิลลาวิชาลัย
มีห้องประชุมสำหรับจัดประชุมสัมมนา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพใน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ

ให้เป็นศูนย์กลางให้บริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในระดับประเทศให้เป็นที่ยอมรับของระดับภาคอุตสาหกรรมและระดับอุดมศึกษาชั้นนำ